Hoàng Hiến


Trang chủ

Giới thiệu

Đã học tại : HUFI - Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM
Sống tại : Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh

Điểm

LTW:8.5   HQTCSDL:8.0  

Liên hệ

Web hosting by Somee.com